TRODNEVNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA TEMU „Aktivna uloga civilnog društva u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“

Deo projekta: „Srbija na putu ka Evropskoj uniji“

Ovaj projekat ostvaren je uz pomoć Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu

Pridruživanje Evropskoj uniji, jedan je od glavnih prioriteta spoljne politike Srbije. Da bi se ovaj cilj dostigao, celokupno društvo, a ne samo političke elite i državne institucije, moraju se aktivno uključiti i raditi na njegovom ostvarivanju. Svrha ove konferencije je, upravo, da otvori, podstakne i unapredi intenzivnu javnu debatu o pitanjima aktivne uloge i doprinosa koje bi civilno društvo moglo i trebalo da ima u procesu evropskih integracija Srbije. Konferencija se organizuje u tri grada u Srbiji, tokom tri nevezana dana, od kojih je svaki posvećen jednoj od tri različite grupe civilnog društva, čija je uloga u procesu evropskih integracija Srbije tema ove konferencije: mediji, nevladine organizacije i crkve. Prema našem mišljenju, njihova uloga i praktičan značaj u procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji, trebalo bi da budu detaljno razmotreni i podržani sa konkretnim predlozima za praktična poboljšanja koja bi mogla biti postignuta u narednim godinama. Konferencija će se održati u:

  • Beogradu, 20. juna 2007 godine (Uloga medija), sa nastavkom u
  • Nišu, 21. juna 2007 godine (Uloga nevladinih organizacija), i konačno u,
  • Novom Sadu, 25. juna 2007 godine (Uloga crkvi).

Konferencija je zamišljena u vidu otvorenog foruma na kojem bi svi značajni akteri i eksperti, iz oblasti koja bi se na svakoj od tri dela konferencije razmatrala, bili pozvani da uzmu aktivno učešće. Očekujemo prisustvo učesnika i panelista iz medija, nevladinih organizacija, verskih zajednica, zatim nezavisne intelektualce, univerzitetske profesore, istraživače, kao i predstavnike vladinih i državnih institucija. Naša namera je da obezbedimo podsticajne okolnosti za razmenu ideja, mišljenja i konkretnih predloga u vezi sa sadržajem, načinom i brzinom evropskih integracija Srbije. Nadamo se da ćemo ovom konferencijom postići trostruki cilj:

  • Da informišemo i utičemo na glavne donosioce odluka u državi,
  • Da informišemo i utičemo na javnost u Srbiji, čiji mnjenje o ključnim pitanjima budućnosti Srbije, u ovom trenutku, deluje zabrinjavajuće podeljeno, kako zbog nedostatka informacija, tako i zbog odsustva stalne pozitivne motivacije za dalje reforme i sveukupnu integraciju, od strane političkih elita,
  • Da proširimo debatu o evropskim integracijama, od glavnog grada ka drugim regionima u Srbiji, uključujući aktere javnog i civilnog društva širom države u diskusiju o ključnim pitanjima za Srbiju i njenu evropsku budućnost.

ISAC fond organizuje konferenciju u saradnji sa NUNS – Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, Medija centrom, Fondacijom Konrad Adeanuer, Fondacijom Fridrich Ebert, Fondacijom Heinrich Bцll, i nevladinim organizacijama Milenijum i Odborom za građansku inicijativu, iz Niša. ISAC fond želi da istakne svoju iskrenu zahvalnost Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu za podršku koja nam je omogućila ostvarenje ovog projekta.

Program konferencije – Beograd
Program konferencije – Niš
Program konferencije – Novi Sad