Nastavak promocije Vodiča za lokalne i regionalne samouprave na putu Srbije ka EU

ISAC fond sa zadovoljstvom objavljuje nastavak promocije svog Vodiča za lokalne i regionalne samouprave na putu Srbije ka EU, ovoga puta uz podršku Fonda za otvoreno društvo u Srbiji. Cilj ovog projekta je da pruži priliku određenom broju lokalnih samouprava širom Srbije da učestvuju i čuju detalje ne samo o tome šta Vodič nudi i sadrži, već i priliku da razgovaraju sa stručnjacima o pitanjima od lokalnog interesa kada je reč o evropskim integracijama.

Vodič je namenjen da pruži informacije o značaju regionalnih i lokalnih aktera u EU areni, kao i da predstavi EU politike koje su od ključnog značaja za lokalni razvoj (EU poljoprivrednu i ruralnu politiku, EU regionalnu politiku, EU politiku zaštite životne sredine). Pored toga, on izlaže trenutne i buduće mogućnosti i obaveze koje proizlaze iz procesa evropskih integracija.

Prema svojoj misiji, sadržaju, vizuelnom identitetu i profesionalnom stilu, Vodič je nastavak izdavačkih i komunikacionih aktivnosti ISAC fonda koje imaju za cilj da doprinesu da evropske i evro-atlantske integracije budu opipljivije, razumljivije i bolje shvaćene u Srbiji. Pored obraćanja zainteresovanim licima, administracijama na svim nivoima upravljanja, stručnim udruženjima, obrazovnim telima i medijima na svim nivoima, Vodič takođe teži da bude od koristi onima čiji je lični ili profesionalni interes u privredi, razvoju i upravljanju lokalnim i regionalnim zajednicama u Srbiji.

Ovaj Vodič predstavlja skroman, ali veoma važan doprinos boljem razumevanju procesa evropskih integracija i sadašnjim i budućim ulogama i odgovornostima regionalnih i lokalnih aktera, kao što su regionalne i lokalne vlasti, regionalne razvojne agencije, itd. To će im pomoći da bolje razumeju svoj položaj u EU areni, na odgovarajući način predstave svoje interese, prepoznaju buduće prilike koje će proizilaziti iz procesa evropskih integracija i time doprinesu postizanju najšireg i preko potrebnog konsenzusa. Što je još važnije, pomoći će lokalnim akterima da razumeju kako su specifične evropske politike i finansiranje primenjene u specifičnim oblastima gde lokalne zajednice igraju odlučujuću ulogu, kao što su poljoprivredne, kohezione i regionalne praktične politike i finansiranja. To su oblasti koje se slabo razumeju, posebno na lokalnom nivou, i stoga zahtevaju jasno objašnjenje i promociju.

ISAC fond će, zajedno sa stručnjacima iz Kancelarije za evropske integracije, održati prezentacije u različitim opštinama širom Srbije, koncentrišući se na one koje možda nisu imale iskustva ili kontakata sa evropskim institucijama ili projektima. Pored prezentacija, ISAC će ostaviti određeni broj primeraka svog Vodiča, tako da bi ostali članovi lokalne samouprave, kao i zainteresovani delovi javnosti, mogli da pročitaju i koriste Vodič kao buduću referencu.

Štampana publikacija je dostupna u ISAC fondu, a elektronsku verziju publikacije, u pdf formatu, možete preuzeti ovde.