Analiza nacionalnih kapaciteta za doprinos međunarodnim civilnim misijama

Glavni cilj ove detaljne analize je da doprinese kreiranju zakonodavnog okvira kako bi Srbija poslala svoje civilne eksperte u operacije podrške miru. Ovaj dokument nudi uporedno-pravnu analizu pravnih okvira šest evropskih zemalja za slanje civilnih eksperata u operacije podrške miru: Estonije, Hrvatske, Slovenije, Češke, Litvanije i Nemačke. Pored toga, u analizi je dato i kratko razjašnjnenje tome šta su civilne misije i kako su su se one vremenom razvijale.