Vodič kroz poglavlje 31

Vodič kroz poglavlje 31 pruža osnovne informacije o sadržini poglavlja 31: Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika. Publikacija objašnjava razvoj i glavne izazove u okviru Zajedničke spoljne i bezbednosne politike i u okviru nje Zajedničke odbrambene i bezbednosne politike, kao i nekoliko „graničnih“ oblasti sa drugim politikama. Prateći dinamiku razvitka ZSBP u periodu 2017–2020. godine, III izdanje vodiča je dopunjeno novim informacijama koje su relevantne za poglavlje 31.

Srbija i NATO: Partnerstvo za mir

Zadovoljstvo nam je da predstavimo novu publikaciju ISAC fonda „Srbija i NATO: Partnerstvo za mir“.

Publikacija na sveobuhvatan način pruža uvid u istorijat Severnoatlantske alijanse (NATO), strukturu organizacije i partnerske programe sa trećim državama. Poseban odeljak posvećen je istorijatu odnosa Srbije i NATO i programu Partnerstvo za mir čiji smo član.

Cilj ove publikacije je da doprinese boljem upoznavanju građana Srbije sa funkcionisanjem i ciljevima NATO i angažovanjem ove političko-vojne organizacije na prostoru Evrope, kao i sa modalitetima njene saradnje sa Srbijom, odnosno drugim partnerskim državama.

Želeli bismo da se zahvalimo Ambasadi Kanade u Srbiji za podršku za objavljivanje ovog vodiča.

Vodič kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji

Vоdič krоz pristupanje Srbije Еvrоpskоj uniji оdržava tradiciju ISАC fоnda, a tо je izdavanje publikacija kоje su dizajnirane kaо referenca i sredstvо za učenje kоje bi trebalо da kоriste i prоfesiоnalaci, kоji rade na pitanjima vezanim za Srbiju i ЕU, i šira javnоst zainteresоvana za prоblematiku. Pоred tоga štо se bavi strukturоm ЕU i regiоnalnim pristupоm ЕU prema državama Zapadnоg Balkana, publikacija takоđe оbjašnjava prоces pregоvоra i daje kratak pregled svih pregоvaračkih pоglavlja kоje Srbija mоra da zatvоri pre negо pоstane punоpravna članiica ЕU.

Vodič kroz civilne misije

Ova publikacija je prvi vodič ISAC fonda o civilima u mirovnim operacijama. Cilj ove publikacije je da svim zainteresovanim stranama pruže relevantne informacije o učešću civilnih stručnjaka u operacijama podrške miru koju sprovode UN, EU i OEBS, njihovom značaju za Republiku Srbiju kao i da ponudi određena pojašnjenja neophodna za bolje razumevanje ove oblasti.

Vodič kroz poglavlje 31

ISAC fond sa zadovoljstvom predstavlja novo, dopunjeno izdanje Vodiča kroz poglavlje 31. Ova publikacija, pored kratkog pregleda nastanka i razvoja, objašnjava glavne izazove u okviru Zajedničke spoljne i bezbednosne politike i u okviru nje Zajedničke odbrambene i bezbednosne politike, kao i nekoliko „graničnih“ oblasti sa drugim politikama. Prateći dinamiku razvitka Zajedničke spoljne i bezbednosne politike u periodu 2015-2016. godine, II izdanje vodiča je dopunjeno novim informacijama koje su relevantne za poglavlje 31.

10 STVARI KOJE SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA MOŽE DA URADI

ISAC fond sa zadovoljstvom predstavlja novu publikaciju o Svetskoj trgovinskoj organizaciji pod nazivom ‚‚10 stvari koje Svetska trgovinska organizacija može da uradi”. Ova publikacija predstavlja prevedenu i prilagođenu verziju originalne publikacije Svetske trgovinske organizacije “10 Things the WTO Can Do” koja nudi kratak pregled 10 najznačajnijih područja u kojima Svetska trgovinska organizacija daje svoj doprinos, a koja ujedno predstavljaju i njena najveća dostignuća i prednosti. Na ovaj način se svim zainteresovanima pruža prilika da, na razumljiv i jednostavan način, dobiju osnovne informacije o značaju ove organizacije, njenim ciljevima, konkretnim oblastima u kojima ima nadležnost kao i o prednostima punopravnog članstva.

Vodič kroz Svetsku trgovinsku organizaciju

Publikacija je prevedena i prilagođena verzija originalne publikacije Svetske trgovinske organizacije “Understanding WTO”. Svrha ove publikacije je da svim zainteresovanima da osnovne informacije o STO, njenom funkcionisanju i značaju koji ima kako za globalnu privredu, tako i za pojedinačne države.

Vodič za lokalne i regionalne samouprave na putu Srbije ka EU

Vodič je namenjen da pruži informacije o značaju regionalnih i lokalnih aktera u EU areni, kao i da predstavi EU politike koje su od ključnog značaja za lokalni razvoj (EU poljoprivrednu i ruralnu politiku, EU regionalnu politiku, EU politiku zaštite životne sredine). Pored toga, on izlaže trenutne i buduće mogućnosti i obaveze koje proizlaze iz procesa evropskih integracija.

Šta je Partnerstvo za mir?

Publikacija Šta je Partnerstvo za mir? će pokušati da na jasan i razumljiv način predstavi glavne ideje, istoriju, dobrobiti i izazove programa Partnerstva za mir i ulogu Srbije u njemu. Ovo izdanje naročito ima za cilj da mlađoj generaciji približi osnove i značaj ovog programa za srpsko društvo u celini.

Ekonomsko-privredni vodič kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Nastavljajući da doprinosi pravilnom informisanju građana Srbije, ISAC fond objavljuje novi vodič, posvećen boljem razumevanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, posebno njegovim ekonomskim i trgovinskim aspektima. Za razliku od „Vodiča kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju“ ovaj priručnik je prvenstveno namenjen privrednicima i svima koji se bave ekonomijom.

Priručnik se sastoji od tri ključna poglavlja, u kojima su do detalja objašnjeni ciljevi i elementi uspešnog sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i njegov uticaj na ekonomski sistem Republike Srbije.