Тим и стручност

ISAC фонд окупља врхунске стручњаке и младе професионалце који поседују спој академског образовања из области међународних односа, дипломатије и политике и практичног искуства стеченог у државној администрацији (Канцеларији потпредседника Владе, Министарству одбране, Скупштини Србије, Министарству спољних послова, Канцеларији за европске интеграције итд), као и академским и научним институцијама у земљи и иностранству (њихове биографије су приложене). ISAC фонд својим стручњацима пружа могућност да унапреде своје вештине и знања у оквиру организације, и да пренесу своја знања на нове генерације стручњака.

Милан Пајевић – Председник саветодавног одбора ISAC фонда

Господин Милан Пајевић је био један од оснивача ISAC фонда 2006. године и председавајући саветодавног одбора. Такође је био директор Г17 института током 2004. и 2005. године. Један је од оснивача удружења грађана Г17 Плус, 1999. године где је обављао послове искључиво везане за међународну сарадњу.
Од промена 2000. био је саветник за спољну политику потпредседника Савезне, а од 2004. године Владе Србије, М. Лабуса, Национални координатор Пакта стабилности и амбасадор у СМИП-у.

Оставку на звање амбасадора и захтев за прекид радног односа у СМИП-у и Влади поднео је јуна 2004. године због недостатка свеобухватних реформи дипломатског апарата и неадекватне спољне политике Србије.

1992. је био међу оснивачима Европског покрета у Србији, а од 1994. до 2000. његов потпредседник задужен за међународну сарадњу. Такође је од 1993. до 2000. године радио као генерални директор ИК “Стубови културе”.

Дубоко се не слажући са деструктивном политиком српског руководства крајем осамдесетих и почетком деведестих, одустао је од намере да се ангажује у званичној спољној политици, већ је радио у приватном сектору (Zepter International – Аустрија, Швајцарска и Пољска) од 1991. до 1993. године.

Господин Пајевић је дипломирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру међународни односи.
Од августа 2012. до септембра 2013. био је директор Канцеларије за европске интеграције.

Наташа Станојевић – Сарадница на програмима

Наташа Станојевић је студенткиња четврте године међународних односа на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Поред формалног образовања, учествовала је на разним семинарима, радионицама и студентским разменама, попут Школе парламентаризма, семинара Млади за инклузију, једнакост и поверење у организацији UNDP и Фондације BFPE чија је алумнисткиња, Ерасмус програма и Демократске академије у оквиру програма Савета Европе.

Стажирала је у међународној организацији Save the Children у оквиру ког је писала истраживачки рад на тему мигрантске политике Европске уније. Поред тога је радила као едукаторка у средњим школама, а од септембра 2023. се придружила тиму ISAC фонда.

Контакт: n.stanojevic@gmail.com

Игор Новаковић

Игор Новаковић – Виши сарадник

Игoр Нoвaкoвић je виши сарадник Цeнтрa зa мeђунaрoднe и бeзбeднoснe пoслoвe – ISAC фoндa. Г. Нoвaкoвић сe бaви питaњимa из oблaсти мeђунaрoдних oднoсa и бeзбeднoсти, сa фoкусoм нa прoцeсe eврoпских и eврoaтлaнтских интeгрaциja и сaрaдњe, рeгиoнaлну сaрaдњу и билaтeрaлнe oднoсe Србиje сa другим држaвaмa, кao и питaњa мeђу eтничкoг диjaлoгa у jугoистoчнoj Eврoпи.

Г. Нoвaкoвић je aутoр  брojних aнaлизa, студиja и прeдлoгaпрaктичнe пoлитикe. Пoрeд тoгa, oбjaвиo je нeкoликo члaнaкa у дoмaћим и мeђунaрoдним нaучним чaсoписимa, и oргaнизoвao je низ рaзличитих мeђунaрoдних кoнфeрeнциja, oкруглих стoлoвa и рaдиoницa нa тeмa у вeзи сa мeђунaрoдним oднoсимa, бeзбeднoснoм сaрaдњoм, мeђуeтничким диjaлoгoм и интeгрaциjoм мaњинa. Дoктoрирao нa Фaкултeту пoлитичких нaукa нa Унивeрзитeту у Бeoгрaду, пoстдиплoмскe студиje из oблaсти мeђунaрoдних oднoсa и eврoпских студиja зaвршиo нa Унивeрзитeтимa у Бoлoњи и Нoвoм Сaду, дoк je oснoвнe студиje из истoриje зaвршиo нa Унивeрзитeту у Нoвoм Сaду.

Гoспoдин Нoвaкoвић тeчнo гoвoри српски jeзик, a служи сe и итaлиjaнским и бугaрским.

Кoнтaкт: igor.novakovic@isac-fund.org

Марко Савковић – Виши саветник

Др Марко Савковић је виши саветник у ISAC фонду, са 20 година искуства рада у цивилном друштву и сектору развојне помоћи. У фокусу његових истраживачких интересовања јесу сложени процеси европских интеграција Србије и тзв. „европске перспективе“ (чланства у ЕУ), регионалних односа и спољне политике. У ширем смислу, занима се за проблеме који настају на пресеку безбедности, развоја и демократије и посматра како се друштва прилагођавају изазовима глобализације и модернизације.

Претходно је радио за UNDP у Србији при кабинету председника Владе, где је био део тима саветника задуженог за израду новог владиног портфеља о депопулацији. Затим је у Вестминстерској фондацији за демократију у Србији руководио програмом који је посвећен политичким партијама.

Као извршни директор Београдског фонда за политичку изузетност (BFPE), био је задужен за управљање активностима организације. У овој улози је од 2015. до 2021. руководио програмом иницијативе Београдски безбедносни форум, најпрестижније конференције посвећене безбедности и спољним пословима у југоисточној Европи. Такође, од 2013. до 2015. руководио је још једном важном иницијативом BFPE – Регионалном академијом за демократију.

Марко је био део тима истраживача који су помогли трансформацију Центра за цивилно-војне односе у Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП), један од водећих think-tankova у Србији. Током рада у БЦБП-у, био је коаутор првог „Речника европске безбедности” објављеног на језицима региона, након чега је писао неке од првих студија цивилних капацитета Србије и Западног Балкана за учешће у мировним операцијама.

Докторирао је 2016. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду са тезом о томе шта он разуме као приватизацију мировних напора у свету.

Редовни је сарадник недељника Нови Магазин.

Марко је алумниста Београдске отворене школе (10. генерација) и Летње школе о глобалном управљању Буцериус-Дие Зеит фондације (2016).

Најзад, био је и члан Програмског савета Националне академије за јавну управу (НАПА).

 

Никола Петровић – Директор

Г. Петровић је један од оснивача и директор ISAC Фонда. Од јула 2004. до краја децембра 2005, радио је као шеф Кабинета помоћника министра одбране Србије и Црне Горе. Пре тога је радио као директор Центра за проучавање одбране и безбедности (ЦЕПРОБ) Г17 Института од његовог оснивања 2002. Од 2003. до 2005. године, г. Петровић је био први администратор Одбора за одбрану и безбедност Г17 Плус. Г. Петровић је радио као асистент Директора програма у Међународној организацији за миграције – IOM / OSCE на заједничком програму гласања изван земље (Out of Kosovo Voting) 2001., када је такође радио при Мисији за утврђивање чињеница, Директората за правду и унутрашње послове ЕУ.

По основном занимању машински инжењер, г. Петровић је радио за бројна предузећа у приватном сектору која се баве менаџментом у изградњи, инжињерингом и индустријским дизајном током ’90их.

Г. Петровић течно говори српски и енглески и поседује сертификат Microsoft systems management.

Контакт: petrovic@isac-fund.org